Algemene voorwaarden

Composietvlonderplanken.eu is een handelsnaam van Gebroeders Koolen B.V. en is  gevestigd aan de Calenwiel 13, 5056 DB in Berkel-Enschot en ingeschreven in het  Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 82446040.

Composietvlonderplanken.eu is een webwinkel gespecialiseerd in composiet  vlonderplanken, gevelplanken en schuttingen.

Wij hebben ons best gedaan deze algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk te  schrijven. Zijn de voorwaarden (op onderdelen) toch onduidelijk? Aarzel dan niet om  contact met ons op te nemen via:

T (+31) 013 – 303 45 18

E info@composiet-vlonderplanken.eu

Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Composietvlonderplanken.eu: de ondernemer die producten op afstand aanbiedt en  hiermee de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of  bedrijf (particuliere koper) die een overeenkomst op afstand sluit met Composietvlonderplanken.eu en hiermee een betalingsverplichting aan gaat.
Koper: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of  de rechtspersoon (zakelijke koper) die een overeenkomst (op afstand) sluit met  Composietvlonderplanken.eu.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail. Website: de website van Composietvlonderplanken.eu https://composiet-vlonderplanken.eu

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod, alle overeenkomsten,  offertes en de levering van producten door of namens Composietvlonderplanken.eu. 2. Eventueel door de koper gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd,  zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van  toepassing als deze door Composietvlonderplanken.eu uitdrukkelijk en schriftelijk zijn  geaccepteerd.

4. Composietvlonderplanken.eu mag deze algemene voorwaarden wijzigen en/of  aanvullen. Hierover ontvangt de consument/koper vooraf bericht.

5. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of  vernietigbaar blijken, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing en zullen  partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen. Deze nieuwe bepaling  heeft zoveel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

6. In het geval de inhoud van deze algemene voorwaarden in strijd is met een tussen  consument/koper en Composietvlonderplanken.eu gesloten overeenkomst, heeft de  inhoud van de overeenkomst voorrang.

Aanbod/offerte

1. Een aanbod in de webwinkel is vrijblijvend. Dit betekent dat

Composietvlonderplanken.eu het aanbod kan wijzigen.

2. Offertes zijn veertien (14) dagen geldig te rekenen vanaf de offertedatum. 3. Alle genoemde prijzen in het aanbod zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen. 4. De consument/koper zorgt ervoor dat de gegevens die aan hij aan  Composietvlonderplanken.eu verstrekt, juist, actueel en volledig zijn.  5. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de producten die in het aanbod  of de offerte zijn omschreven.

6. Composietvlonderplanken.eu is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of  verschrijvingen en programmeer- en/of typ/drukfouten in het aanbod, op de website  en/of social mediakanalen van Composietvlonderplanken.eu. Dit betekent dat  Composietvlonderplanken.eu niet verplicht is om het product voor de foutieve prijs te leveren.

Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen de consument/koper en Composietvlonderplanken.eu komt  tot stand doordat:

a. de consument/koper digitaal akkoord gaat met het aanbod van

Composietvlonderplanken.eu door het product van zijn keuze in de webwinkel aan te  geven en de bestelling af te ronden én aan de gestelde voorwaarden te voldoen. Een  bestelling is pas definitief als de consument/koper een orderbevestiging heeft ontvangen; b. Composietvlonderplanken.eu een bestelling per e-mail aan de consument/koper heeft  bevestigd.

De orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de overeenkomst volledig en juist weer  te geven, tenzij de consument/koper binnen veertien (14) dagen na dagtekening van de  orderbevestiging, schriftelijk laat weten dat dit niet zo is.

2. De consument/koper gaat ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt  mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen. In het  bijzonder communicatiemiddelen die gebruik maken van een internetverbinding. 3. Composietvlonderplanken.eu treft passende technische en organisatorische  maatregelen om de elektronische overdracht van data en het elektronisch betalen te  beveiligen en zorgt voor een veilige website.

4. De consument/koper ontvangt de orderbevestiging/factuur per e-mail op het in het  bestelproces aangegeven e-mailadres.

Recht van ontbinding (bedenktijd)

1. De website van Composietvlonderplanken.eu bevat een webwinkel waar fysieke  producten op afstand gekocht kunnen worden.

2. Een consumenten heeft, bij een koop op afstand, het wettelijke recht van ontbinding.  De consument kan de overeenkomst, binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het  product, zonder opgaaf van redenen ontbinden. Als de consument in eenzelfde bestelling  meerdere producten heeft besteld, gaat de bedenktijd in op de dag dat de consument  het laatste product van deze bestelling heeft ontvangen.

3. Wanneer de consument gebruik wil maken van het wettelijke ontbindingsrecht, dient  de consument contact op te nemen met Composietvlonderplanken.eu via T (+31) 013 – 303 45 18, via E info@composiet-vlonderplanken.eu of door het formulier ontbinding in te  vullen.

4. De consument moet het product vervolgens binnen veertien (14) dagen na ontbinding  van de overeenkomst, terugsturen naar Composietvlonderplanken.eu. Valt de veertiende  (14e) dag van de bedenktijd in het weekend of op een feestdag, dan eindigt de bedenktijd  op de eerstvolgende werkdag. De retourkosten komen hierbij voor rekening van de  consument. De kosten van een transporteur bedragen circa € 150,00.

5. Tijdens de bedenktijd mag de consument het product uitpakken met als doel de aard  en de kenmerken van het product vast te stellen op een manier zoals de consument dit in  een fysieke winkel ook zou doen. De consument gaat zorgvuldig om met het product. In  het geval er waardevermindering van het product optreed tijdens de bedenktijd, dan is  de consument hiervoor aansprakelijk.

6. Het risico en de bewijslast voor het juist én op tijd uitoefenen van het wettelijke  ontbindingsrecht, ligt bij de consument.

7. Na ontvangst van de retourzending, ontvangt de consument een bevestiging. Na  ontvangst van de bevestiging duur het maximaal veertien (14) werkdagen voordat het  aankoopbedrag door Composietvlonderplanken.eu teruggestort wordt.

8. Het wettelijke ontbindingsrecht geldt niet als de consument een product in de  showroom bestelt.

9. Het wettelijke ontbindingsrecht is niet van toepassing voor kopers.

Inhoud van de overeenkomst

1. Composietvlonderplanken.eu levert, indien geen specifieke normen of voorschriften  zijn overeengekomen, overeenkomstig datgene wat Composietvlonderplanken.eu  redelijkerwijs mocht veronderstellen.

2. Composietvlonderplanken.eu staat ervoor in dat producten voldoen aan de  overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van  deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de  overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.  3. De producten die Composietvlonderplanken.eu aanbiedt, hebben de eigenschappen  die Composietvlonderplanken.eu ten aanzien van die producten, in het aanbod kenbaar  heeft gemaakt. Composietvlonderplanken.eu kan niet garanderen dat de producten  geschikt zijn voor het doel waarvoor de consument de producten wil gebruiken. 4. Het leggen, monteren of plaatsen van het product is uitdrukkelijk geen onderdeel van  de overeenkomst. Consument/koper is hier zelf verantwoordelijk voor.

Levering & verzending

1. Composietvlonderplanken.eu zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen dertig  (30) dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Wanneer  een leveringstermijn niet gehaald gaat worden, zal Composietvlonderplanken.eu de  consument/koper daarvan zonder onnodige vertraging op de hoogte brengen. De  consument/koper heeft in dat geval de mogelijkheid om binnen zeven (7) dagen na  ontvangst van die mededeling, de overeenkomst te ontbinden en terugbetaling van het  aankoopbedrag te vragen.

2. Indien een product, dat niet op voorraad is, door consument/koper wordt besteld, zal  worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan  consument/koper per e-mail, schriftelijk of telefonisch worden gemeld.

3. Genoemde levertermijnen in het aanbod zijn slechts een indicatie. De consument/koper  kan hieraan geen rechten ontlenen. Overschrijding van een levertermijn geeft de  consument/koper geen recht op schadevergoeding of een andere vorm van compensatie. 4. Producten worden door onze eigen bezorgservice geleverd op het adres dat door de  consument/koper in het bestelproces is aangegeven of kunnen, in overleg, worden  afgehaald bij onze showroom. Levering vindt plaats aan de oprit, parkeerplaats of ingang op de begane grond, van het door de consument/koper, tijdens de totstandkoming van  de overeenkomst, opgegeven adres. Dit adres dient met een vervoermiddel veilig en  over, een voor het vervoermiddel geschikte weg, bereikbaar te zijn.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten gaat over op de  consument/koper vanaf het moment van aflevering bij de consument/koper of vanaf het  moment dat de consument/koper het product afhaalt.

6. Genoemde prijzen zijn exclusief bezorgkosten, tenzij anders aangegeven.

Prijzen en betaling

1. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij de  aanbieding.

2. Composietvlonderplanken.eu is gerechtigd haar prijzen te wijzigen. Wanneer een  prijswijziging plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst,  heeft de consument/koper het recht de overeenkomst te ontbinden. Prijswijzigingen die  het gevolg zijn van gewijzigde wet- en regelgeving, geven consument/koper niet het recht  de overeenkomst om die reden te ontbinden.

3. Producten die via de website worden gekocht, dienen te worden betaald via één van de  aangegeven betaalopties. De consument/koper ontvangt de bestelbevestiging/factuur automatisch op het door de consument/koper aangegeven e-mailadres.

4. De betalingstermijn voor facturen bedraagt, tenzij anders overeengekomen, zeven (7)  dagen na factuurdatum. Facturen worden te allen tijde uiterlijk bij afleveren/ophalen van  het product betaald.

5. In het geval koper de factuur niet op tijd betaalt, mag Composietvlonderplanken.eu een  maandelijkse rente van vijf procent (5%) en incassokosten van tien procent (10%) met een  minimum van € 250,- in rekening brengen. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als  hele maand gerekend. Daarnaast is Composietvlonderplanken.eu gerechtigd de  uitvoering van de overeenkomst uit te stellen totdat koper aan zijn betalingsverplichting  heeft voldaan. Voor consumenten geldt de wettelijke regeling met betrekking tot rente en  incassokosten.

6. Bezwaren van consument/koper tegen de hoogte van de factuur, schorten de  betalingsverplichting niet op.

7. Composietvlonderplanken.eu blijft eigenaar van de geleverde producten totdat de  consument/koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Garantie & aansprakelijkheid

1. De consument/koper zal het product direct bij levering controleren op kwaliteit,  zichtbare schade en gebreken en zal hiervan, zonder onnodige vertraging, schriftelijk  melding maken bij Composietvlonderplanken.eu.

2. In de webwinkel getoonde afbeeldingen van producten kunnen in geringe mate  afwijken. Composietvlonderplanken.eu kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren  exact overeengekomen met de echte kleuren van de producten. Dit is mede afhankelijk  van de browser en het merk computer/telefoon.

3. Lichte kleurverschillen tussen verschillende bestellingen, kan voorkomen.  4. Direct zonlicht, vocht, schoonmaakmiddelen, warme en hitte kunnen de kleur van het  product na verloop van tijd beïnvloeden.

5. Composietvlonderplanken.eu biedt garantie op haar producten, (2 twee jaar) 6. Consument/koper ontvangt een leg/montage-instructie. De consument/koper is  verplicht deze leg/montage-instructie na te leven.

7. Composietvlonderplanken.eu is niet aansprakelijk:

a. voor normale slijtage van het product en verkleuringen van het product door  weersinvloeden zoals direct zonlicht, water of vorst;

b. indien consument/koper veranderingen aan het product aanbrengt, waaronder  reparaties;

c. wanneer het product gebruikt wordt voor een ander doel als waarvoor het bedoeld is; d. in het geval beschadiging aan het product is ontstaan door opzet, grove schuld of  onachtzaamheid of nalatig onderhoud van consument/koper;

e. indien consument/koper zich niet houdt aan de leg/montage-instructie;

f. wanneer consument/koper gebruik maakt van een onjuiste of onvoldoende vlakke  ondergrond;

8. De aansprakelijkheid van Composietvlonderplanken.eu is beperkt tot vergoeding van  het aankoopbedrag dan wel her-levering van het product. In alle gevallen is de  aansprakelijkheid van Composietvlonderplanken.eu beperkt tot maximaal het bedrag dat  de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerdert met het bedrag aan eigen risico.  Als er geen aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, de verzekeraar niet tot uitkering  over gaat of de schade niet gedekt wordt onder de verzekering, dan is de

aansprakelijkheid van Composietvlonderplanken.eu beperkt tot maximaal het  aankoopbedrag van het betreffende product.

Privacy

1. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is ook de privacyverklaring  van Composietvlonderplanken.eu van toepassing. Deze is te vinden op onze website.  2. De door de consument/koper verstrekte persoonsgegevens, zullen alleen gebruikt  worden voor de doelen als omschreven in de privacyverklaring

Klachten

1. In het geval een consument/koper niet tevreden is over een product of een klacht heeft  over de uitvoering van de overeenkomst? Dan dient de consument/koper dit zo spoedig  mogelijk maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan van de klacht, volledig  en duidelijk omschreven, schriftelijk te melden bij Composietvlonderplanken.eu.

2. Composietvlonderplanken.eu zal uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de  klacht, inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.  3. Het indienen van een klacht, ontslaat consument/koper niet van zijn betalingsverplichting.

Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle door Composietvlonderplanken.eu gesloten en te sluiten overeenkomsten en  deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  2. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het  arrondissement Zeeland-West-Brabant, tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich  hiertegen verzet. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als  geschil worden gezien.

3. Partijen zullen in alle gevallen eerst proberen om gezamenlijk tot een oplossing te  komen.

4. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk niet van toepassing.